Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie ,,Orzeł Biały -nasza duma” organizowany przez moje biuro senatorskie w Pabianicach oraz Kancelarię Senatu.

REGULAMIN KONKURSU „ORZEŁ BIAŁY – NASZA DUMA”

Biało-czerwona flaga, godło z Białym Orłem w koronie i „Mazurek Dąbrowskiego” to symbole polskiej państwowości. To znaki najważniejsze, wyrażające naszą tożsamość, wokół których gromadzi się wspólnota obywateli Rzeczypospolitej. Kiedy podczas świąt państwowych czy innych doniosłych wydarzeń w życiu polskiego społeczeństwa chcemy w szczególny sposób poczuć łączącą nas więź, odwołujemy się właśnie do tych symboli. Są one dla wszystkich Polaków wyjątkowo cenne. Otaczanie symboli Rzeczpospolitej Polskiej czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego z nas.

1. Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin, zwany dalej „regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym „Orzeł Biały – nasza duma”, zwanym dalej „konkursem”, a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.

Honorowy patronat nad konkursem objął marszałek Senatu RP.

2. Cel konkursu

 1. Konkurs ma na celu:
 • rozwijanie zainteresowania znaczeniem polskich symboli narodowych wśród dzieci i młodzieży,
 • popularyzację wiedzy i świadomości o godle jako jednym z najważniejszych symboli państwa polskiego od zarania dziejów do czasów współczesnych,
 • propagowanie symbolu orła podczas wydarzeń patriotycznych,
 • motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych i artystycznych,
 • rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży w zakresie technik sztuki plastycznej,
 • zaangażowanie nauczycieli, dzieci i młodzieży w propagowanie pozytywnego wzorca nowoczesnego patriotyzmu.
 1. W wyniku konkursu wyłonieni i nagrodzeni zostaną autorzy najciekawszych plac plastycznych o tematyce wskazanej w § 5 regulaminu z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w § 5 regulaminu.

3. Organizatorzy konkursu

 1. Organizatorami konkursu są:
 • senatorowie RP, którzy zadeklarowali jego przeprowadzenie w swoim okręgu wyborczym,
 • Kancelaria Senatu

– zwani dalej łącznie „Organizatorem”.

 1. Partnerami konkursu są kuratoria oświaty poszczególnych województw.
 2. Senatorowie organizujący konkurs mogą wskazać lokalnych patronów medialnych konkursu.

4. Zakres terytorialny i uczestnicy

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w całym kraju.
 2. Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV–VII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, mogą też wziąć w nim udział podopieczni placówek oświatowo-wychowawczych.

5. Praca konkursowa

Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:

 • temat pracy konkursowej – godła z orłem symbolizujące wszystkie okresy trwania państwowości polskiej, używane od czasów Mieszka I do współczesnych. Prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów z zachowaniem szacunku dla godła państwowego;
 • rozmiar – praca konkursowa powinna mieć następujące wymiary: wysokość – od 40 do 150 cm; szerokość – od 30 do 100 cm; głębokość/grubość – do 50 cm;
 • forma – dowolna zarówno płaska, jak i przestrzenna, w tym m.in. obraz, grafika, plakat, rzeźba, instalacja, drzeworyt itd.;
 • materiały – papier, tworzywo sztuczne, drewno, szkło, metal itp.;
 • praca ma wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora;
 • udziału w konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach plastycznych, wystawach itp.

6. Warunki udziału w konkursie

 1. Udział w konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.
 2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 3. Szkoła/placówka powinna dokonać zgłoszenia udziału w konkursie do 10 stycznia 2018r.
 4. Miejscem zgłoszenia udziału w konkursie i dostarczenia prac jest biuro senatorskie właściwe dla szkoły/placówki z danego okręgu wyborczego. W wypadku okręgu wyborczego, z którego senator nie organizuje konkursu, pracę należy zgłosić do biura senatorskiego z innego najbliższego szkole/placówce okręgu wyborczego, z którego senator przeprowadza konkurs. Spis senatorów wraz z adresami biur senatorskich znajduje się w załączniku nr 3 do regulaminu.
 5. Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem szkoły lub placówki opiekuńczej, właściwych dla uczestnika konkursu. Te instytucje przekazują organizatorowi prace konkursowe.
 6. Jedna szkoła/placówka może zgłosić nie więcej niż 3 prace. Prace powinny być wykonane samodzielnie, a zgłoszenie pracy musi wskazywać autora.
 7. W konkursie wezmą udział tylko prace spełniające warunki wskazane w § 5 regulaminu, nadesłane lub dostarczone do 10 marca 2018 r.
 8. W wypadku przesyłania prac przesyłką kurierską lub pocztową na opakowaniu powinny się znaleźć dopiski: „Praca na konkurs – Orzeł Biały” oraz „Kategoria – ………… „ (wskazanie kategorii zgodnie z § 8 ust. 4 regulaminu).
 9. W wypadku nadsyłania zgłoszeń i prac konkursowych przesyłką pocztową lub kurierską o zachowaniu terminów wskazanych w 6 ust. 3 i 7 decyduje data stempla pocztowego.
 10. Do pracy konkursowej powinno być załączone podpisane przez przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych uczestnika oświadczenie, którego treść zawiera załącznik nr 2 do regulaminu.

7. Przebieg konkursu

Konkurs ma charakter 2-etapowy:

 • etap okręgowy, podczas którego do 25 marca 2018 r. oceny prac dokonuje okręgowa komisja konkursowa, wyłaniając najlepszą pracę w każdej kategorii, wymienionej w § 8 ust. 4 regulaminu i przesyłając je do Centrum Informacyjnego Senatu Kancelarii Senatu do 5 kwietnia 2018 r., z dopiskiem „Praca na konkurs – Orzeł Biały” oraz „Kategoria – ………… „;
 • etap ogólnopolski, podczas którego do 20 kwietnia 2018 r. oceny prac dokonuje Centralna Komisja Konkursowa.

8. Komisja konkursowa

 1. Prace konkursowe spełniające wymogi regulaminu poddane zostaną ocenie:
 • na etapie okręgowym – okręgowej komisji konkursowej, w skład której wchodzą osoby powołane przez senatora organizującego konkurs,
 • na etapie ogólnopolskim – Centralnej Komisji Konkursowej, w skład której wchodzą: marszałek Senatu – przewodniczący komisji, przedstawiciele Kancelarii Senatu, eksperci z zakresu heraldyki, artysta plastyk.
 1. Okręgowe i centralna komisje konkursowe czuwają nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonują oceny prac konkursowych, wyłaniają najlepsze spośród nich oraz przyznają nagrody i wyróżnienia.
 2. Najlepsze prace konkursowe zostaną wybrane z zastosowaniem następujących kryteriów oceny:
 • zgodność pracy z tematem konkursu,
 • oryginalność/kreatywność,
 • walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.
 1. Spośród nadesłanych w terminie prac konkursowych spełniających wymogi regulaminu okręgowe komisje konkursowe wybierają po jednej najlepszej pracy w każdej z następujących kategorii:
 • uczniowie klas IV–VII szkół podstawowych,
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych.
 1. Okręgowe i centralna komisje konkursowe mogą także przyznać wyróżnienia w każdej z powyższych kategorii.
 2. Wyłonienie najlepszych prac konkursowych na etapie okręgowym nastąpi do 20 kwietnia 2018 r.
 3. Z rozstrzygnięć konkursu na poszczególnych etapach zostaną sporządzone protokoły, które podpiszą członkowie odpowiednio okręgowych i centralnej komisji konkursowej.
 4. Decyzje okręgowych i centralnej komisji konkursowych co do wyboru najlepszych prac są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 5. Ogłoszenie wyników konkursu na etapie ogólnopolskim wraz z prezentacją najlepszych prac nastąpi do 30 kwietnia 2018 r. Informacja o terminie, miejscu i czasie ogłoszenia wyników konkursu zostanie zamieszczona na stronach internetowych Senatu, senatorów organizujących konkurs i kuratoriów.
 6. Prace konkursowe, które nie zostały nagrodzone ani wyróżnione, powinny zostać odebrane po ogłoszeniu wyników konkursu w terminie uzgodnionym z biurem senatorskim. W wypadku ich nieodebrania organizator konkursu podejmie decyzję, co do dalszych ich losów.

9. Nagrody

 1. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, których rodzaj i wartość określi organizator konkursu:
 • etap okręgowy – senatorowie organizujący konkurs ustalają, fundują i wręczają nagrody,
 • dodatkową nagrodą za zwycięstwo w etapie okręgowym jest wyjazd laureata wraz z opiekunem do Senatu na uroczystość ogłoszenia wyników konkursu na zaproszenie i koszt senatora organizującego konkurs,
 • etap ogólnopolski – nagrody funduje Kancelaria Senatu.
 1. Wręczenie nagród rzeczowych nastąpi podczas uroczystości, o której uczestnicy konkursu zostaną poinformowani w sposób wskazany w § 8 ust. 9 regulaminu.
 2. Organizator konkursu może dodatkowo uhonorować autorów najlepszych prac konkursowych poprzez ich publikację, a także umieszczenie wizerunków ich autorów na stronach internetowych Senatu, senatorów prowadzących konkurs i kuratoriów.

10. Dane osobowe

 1. Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:
 • przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
 • nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka i/lub o szkole, do której uczęszcza, w ramach promocji konkursu oraz działalności organizatora.
 1. Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w regulaminie skutkuje odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej.

11. Obowiązywanie regulaminu

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu z tym, że zmiany wchodzą w życie po 7 dniach od daty zamieszczenia zmienionej treści regulaminu na stronach internetowych Senatu, senatorów organizujących konkurs i kuratoriów.