Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie ,,Mój pomnik Tadeusza Kościuszki!” organizowany przez moje biuro senatorskie w Pabianicach.

Na mocy uchwał podjętych przez Senat rok 2017 został ustanowiony m.in.: Rokiem Tadeusza Kościuszki.

Okazję ku temu stanowi 200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki, naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej, przywódcy insurekcji 1794r., bohatera nie tylko Polski, ale także Stanów Zjednoczonych oraz Białorusi. Świadczą o tym majestatyczne pomniki np.: w Chicago czy w Waszyngtonie.

W związku z obchodami Roku Tadeusza Kościuszki Senator RP Maciej Łuczak zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatów: pabianickiego, łaskiego oraz zgierskiego, do udziału w konkursie „Mój pomnik Tadeusza Kościuszki”. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody!

Poniżej regulamin konkursu:

Regulamin konkursu „Mój pomnik Tadeusza Kościuszki”
(2017)

    Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży bogatą historią naszego kraju, a także przywódców, którzy swoją działalnością zasłynęli na cały świat.

 

Założenia organizacyjne

 1. Organizatorem konkursu jest Senator Rzeczypospolitej Polskiej Maciej Łuczak oraz jego biuro senatorskie w Pabianicach.
 2. Konkurs prowadzony jest w okręgu wyborczym Senatora RP Macieja Łuczaka, czyli w powiatach: pabianickim, łaskim oraz zgierskim.
 3. W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie szkół podstawowych, szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi i szkół ponadpodstawowych.

 

Rozpowszechnianie idei konkursu

 1. Informacje o konkursie są publikowane:
 1. Rozpropagowanie idei konkursu wśród szkół nastąpi poprzez rozesłanie drogą mailową zaproszenia do udziału wraz z regulaminem.
 2. Uczniów zgłaszających się do udziału w konkursie należy zapoznać z jego regulaminem.

 

Zgłoszenie udziału w konkursie

 1. Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie zobowiązane są przesłać (pocztą lub elektronicznie) do Biura Senatora RP Macieja Łuczaka (ul. Stary Rynek 6, 95-200 Pabianice, e-mail: pabianice@senatorluczak.pl) zgłoszenie (załącznik nr 1).
 2. W przypadku braku spełnienia jakichkolwiek niezbędnych kryteriów prace konkursowe nie zostaną poddane ocenie.

 

Przebieg konkursu

 1. Konkurs odbywa się z podziałem na trzy grupy wiekowe wraz z odpowiadającym tym grupom zróżnicowaniem przedmiotu prac konkursowych.
 2. Dla uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) przedmiotem konkursu są prace plastyczne w formie plakatu, przedstawiające już powstały pomnik Tadeusza Kościuszki bądź jego własny projekt. Uczniowie wykonują je w grupach maksymalnie 2 osobowych. Prace wykonane powinny być na sztywnym papierze formatu A4. Uczniowie mają pełną dowolność co do techniki i środków potrzebnych do wykonania.
 3. Dla uczniów szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi (klasy VII oraz gimnazjum) przedmiotem konkursu są prace plastyczne w formie plakatu, przedstawiające już powstały pomnik Tadeusza Kościuszki bądź jego własny projekt. Uczniowie wykonują je w grupach maksymalnie 3 osobowych. Prace wykonane powinny być na sztywnym papierze formatu A3. Uczniowie mają pełną dowolność, co do techniki i środków potrzebnych do wykonania.
 4. Każda praca plastyczna powinna być na odwrocie podpisana przez autorów
  i włożona do koperty wraz z oświadczeniami podpisanymi przez rodziców/prawnych opiekunów autorów (załącznik nr 2). Na kopercie muszą być podane: imiona
  i nazwiska autorów, nazwa szkoły oraz jej adres.
 5. Prace konkursowe szkoły przesyłają w zbiorczej kopercie na adres tj. przy zgłoszeniu lub dostarczają osobiście do biura senatorskiego.
 6. Dla uczniów szkół ponadpodstawowych przedmiotem konkursu są prace multimedialne przedstawiające działania, które zostały podjęte w celu uhonorowania Tadeusza Kościuszki (np. postawione pomniki). Praca ma mieć formę prezentacji wykonanej w programie Microsoft Office PowerPoint, minimum 15 slajdów. Uczniowie wykonują ją w grupach maksymalnie 3 osobowych. Prezentacja może zawierać np. filmy czy zdjęcia z uwzględnieniem źródła.
 7. Każda praca multimedialna musi być podpisana na pierwszym slajdzie, a następnie należy przesłać ja na adres mailowy: pabianice@senatorluczak.pl. W mailu należy zawrzeć imiona i nazwiska autorów oraz nazwę szkoły. Oświadczenia podpisane przez autorów bądź rodziców/prawnych opiekunów autorów (załącznik nr 2) należy przesłać pocztą na adres biura senatorskiego w Pabianicach.
 8. Prace oceniane będą według następujących kryteriów:
 • samodzielność pracy,
 • estetyka pracy,
 • zgodność pracy z tematem.
 1. Senator-organizator wraz z powołanym jury oceni pracę poszczególnych grup wiekowych i spośród nich wyłoni po trzy najlepsze; dodatkowo istnieje możliwość wyróżnienia niektórych prac.
 2. Nadesłane prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania prac osobom trzecim oraz do ich częściowej lub całościowej publikacji.
 3. Złożenie pracy konkursowej oznacza wyrażenie przez uczestnika konkursu zgody na jej nieodpłatną publikację oraz na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora na potrzeby przeprowadzenia konkursu.

 

Terminarz konkursu

 1. Rozesłanie zaproszeń do szkół – do 14.11.2017r.
 2. Nadsyłanie do Biura Senatora RP Macieja Łuczaka zgłoszeń szkół chcących przeprowadzić konkurs – do 01.12.2017r.
 3. Dostarczenie prac konkursowych wraz z oświadczeniami do Biura Senatora RP Macieja Łuczaka – do 08.01.2018r.
 4. Ocena prac konkursowych przez jury powołane przez Senatora i wyłonienie zwycięzców – do 31.01.2018r.
 5. Zakończenie konkursu i ogłoszenie wyników – do 09.02.2018r.
 6. Po zakończeniu konkursu pracownik Biura Senatora RP Macieja Łuczaka skontaktuje się telefonicznie z nauczycielami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konkursu
  w szkołach i indywidualnie ustali terminy spotkań z uczestnikami konkursu w celu wręczenia nagród.

 

Nagrody

 1. Nagrody ustala, funduje i wręcza Senator Maciej Łuczak.
 2. W konkursie przyznane będą po trzy nagrody główne w każdej grupie wiekowej.
 3. Nagrody będą miały charakter rzeczowy; dodatkową może być publikacja prac.
 4. Twórcy prac zgadzają się bez żadnych zastrzeżeń na nieograniczone i bezterminowe wykorzystanie ich prac konkursowych w wydruku i formie elektronicznej bez wynagrodzenia.

Więcej informacji udzielane jest w moim biurze senatorskim w Pabianicach, ul. Stary Rynek 6, bądź tel. 518-646-999.