Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie ,,Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień” współorganizowanego przez moje biuro senatorskie w Pabianicach.

REGULAMIN  KONKURSU

Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień

Intencją organizatorów Konkursu „Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień” jest rozwijanie uzdolnień plastycznych oraz umiejętności przekazu treści przy pomocy techniki filmowej a jednocześnie popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat bezpieczeństwa pożarowego.

 • 1.
 1. Organizatorem konkursu jest Senacki Zespół Strażaków – zwany dalej „Zespołem”.
 2. Z organizatorem współpracują:

1) senatorowie, którzy zadeklarowali chęć organizacji konkursu – zwani dalej „parlamentarzystami”,

2) pracownicy biur parlamentarnych, o których mowa w pkt 1,

3) pracownicy tych szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek opiekuńczych, które zadeklarowały udział w konkursie,

4) inne osoby lub instytucje gotowe wspierać organizatorów konkursu, w szczególności osoby związane z samorządem terytorialnym i instytucjami ochrony przeciwpożarowej.

 • 2.
 1. Konkurs prowadzony jest na terenie całego kraju.
 2. W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz podopieczni placówek opiekuńczych, zwani dalej „uczestnikami”. Szkoły i placówki opiekuńcze, których uczniowie lub podopieczni uczestniczą w konkursie, zwane są dalej „placówkami”.
 3. Konkurs odbywa się z podziałem na 3 grupy wiekowe oraz z odpowiadającym tym grupom zróżnicowaniem przedmiotu prac konkursowych:

dla uczniów szkół podstawowych konkurs organizowany jest pod hasłem „Strażak i ja”, zaś przedmiotem konkursu są prace plastyczne. Prace powinny dotyczyć konkretnych sytuacji życia codziennego, w których wystąpić może zagrożenie pożarem lub właściwego postępowania w przypadku pożaru; mogą być one wykonane w dowolnej formie; prace dwuwymiarowe np. w technice malarskiej, rysunku, grafiki, kolażu, wyklejanki, a prace przestrzenne – rzeźby, instalacji. Prace dwuwymiarowe nie powinny przekraczać formatu A3 (297 mm x 420 mm).

dla uczniów szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi konkurs organizowany jest pod hasłem „Dzielnym być jak strażak i każdemu w potrzebie pomagać”, zaś przedmiotem konkursu jest komiks na ten temat. Praca musi składać się z plansz (minimum 1, maksimum 8), na których znajduje się dowolna liczba kadrów komiksu; plansze nie mogą przekraczać formatu A4 (bez oprawy), powinny być wykonane w technice dwuwymiarowej (rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, zdjęcia) i ponumerowane; w komiksie konkursowym nie mogą występować postacie stworzone przez innych autorów, występujące wcześniej w jakichkolwiek komiksach publikowanych drukiem lub w internecie.

dla uczniów szkół ponadpodstawowych konkurs jest organizowany pod hasłem
„Na straży naszego bezpieczeństwa”, zaś jego przedmiotem jest filmik edukacyjny na ten temat. Materiał filmowy może być nagrany kamerą, w tym kamerą telefonu komórkowego lub smartfonu, i powinien umożliwiać jego edycję (z czołówką i napisami) w programach przeznaczonych do edycji wideo. W filmie konkursowym nie mogą występować bohaterowie stworzeni przez innych autorów, występujący wcześniej w jakichkolwiek nagraniach filmowych, telewizyjnych lub publikowanych w internecie lub innych dziełach. Filmiki konkursowe, nagrane na nośnik cyfrowy (CD, DVD, pendrive), należy przekazać w formatach avi, mpeg2 lub mpeg4.

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 • 3.

Prace przedstawione w konkursie:

muszą mieć charakter autorski – być efektem twórczości dziecka, nie mogą też naruszać praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich;

nie mogą być nagrodzone wcześniej w innych konkursach, poza konkursami wewnątrzszkolnymi.

 • 4.
 1. Informacje o konkursie są publikowane na stronach internetowych Senatu (www.senat.gov.pl) oraz na stronach internetowych parlamentarzystów. Informacje mogą być kopiowane na inne strony internetowe.
 2. Parlamentarzyści udostępniają informacje o konkursie za pośrednictwem placówek w swoich okręgach wyborczych oraz lokalnych mediów; koszty publikacji informacji w lokalnych mediach pokrywają parlamentarzyści.
 3. Parlamentarzyści zawiadomią Zespół o swoim uczestnictwie w organizowaniu konkursu do
  dnia 10 października 2017 r., przesyłając informacje na adres bss@senat.gov.pl.
 4. Lista parlamentarzystów uczestniczących w organizacji konkursu, wraz z adresami ich biur parlamentarnych, zostanie opublikowana na stronie internetowej Senatu www.senat.gov.pl.
 • 5.
 1. Placówka, zainteresowana udziałem jej uczniów lub podopiecznych w konkursie, przesyła do
  10 listopada 2017 r. do wybranego biura parlamentarzysty zgłoszenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu. Biuro niezwłocznie prześle kopię zgłoszenia na adres bss@senat.gov.pl.
 2. Liczba uczestników konkursu z danej placówki nie jest ograniczona. Niezależnie od liczby uczestników każda placówka może wysłać tylko jedno zgłoszenie, wyłącznie do jednego biura parlamentarzysty.
 • 6.

Podpisane prace powinny być przesłane do 10 marca 2018 r. do biura tego parlamentarzysty, do którego wcześniej skierowane było zgłoszenie, wraz z danymi zawierającymi: imię i nazwisko autora, nazwę placówki oraz jej adres.

 • 7.
 1. Organizator nie będzie podejmował działań mających na celu zwrot nadesłanych prac uczestnikom konkursu, ani pokrywał kosztów takich działań, nie będzie również przechowywał prac po upływie terminu, o którym mowa w ust.3.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania prac osobom trzecim oraz do ich częściowej lub całościowej publikacji bez wynagrodzenia.
 3. Prace, które nie zostaną przez organizatora przekazane osobom trzecim, mogą być odebrane przez uczestników w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Po upływie tego terminu, prace nieodebrane mogą być komisyjnie zniszczone.
 4. Przesłanie pracy konkursowej do biura parlamentarzysty jest traktowane jako deklaracja udziału w konkursie, oznacza też wyrażenie przez uczestnika, a gdy jest to wymagane przez jego opiekuna prawnego, zgody na jej nieodpłatną publikację.
 5. Wraz z pracami do biura parlamentarzysty przekazywane jest oświadczenie uczestnika, a gdy jest to wymagane jego opiekuna prawnego, o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i zgodzie na udział w konkursie na zasadach określonych w tym regulaminie, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu.
 • 8.

Konkurs składa się z dwóch etapów: okręgowego i ogólnopolskiego.

 • 9.

W obu etapach prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów: czytelność nawiązania do tematu konkursu i sposób jego przedstawienia, oryginalność, samodzielność, a także staranność wykonania pracy i stopień opanowania danej techniki przekazu.

 • 10.
 1. Podczas okręgowego etapu konkursu prace będą oceniane przez jury powołane przez parlamentarzystę właściwego ze względu na biuro, do którego przesłano prace. Jury wybiera maksymalnie 5 prac, które przechodzą do etapu ogólnopolskiego; prace wyróżnione na tym etapie zostaną przesłane do Zespołu.
 2. Nagrodą za wyróżnienie w etapie okręgowym jest skierowanie wyróżnionych prac na etap ogólnopolski oraz wyjazd autorów tych prac na finał konkursu do Senatu RP. Przyjazd autorów niepełnoletnich i udział w finale możliwy jest jedynie pod opieką osób sprawujących nad nimi pieczę; koszty przyjazdu do Senatu oraz powrotu uczestników finału (ich opiekunów) pokrywa parlamentarzysta powołujący jury, które wyróżniło prace skierowane na etap ogólnopolski.
 • 11.

Wybrane w etapie okręgowym prace powinny być przesłane przez biuro parlamentarzysty, uczestniczącego w konkursie do Senackiego Zespołu Strażaków do dnia 10 kwietnia 2018 r.

 • 12.

Przewodniczący Zespołu powoła jury, które oceni prace wyróżnione na etapie okręgowym, przesłane z biur senatorskich oraz wyłoni spośród nich laureatów na etapie ogólnopolskim konkursu.

 • 13.
 1. Wyróżnieni na etapie okręgowym otrzymają pamiątkowe dyplomy a laureaci ogólnopolskiego etapu konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 2. Wyróżnione prace zostaną zaprezentowane w Senacie.
 • 14.

Interpretacja postanowień regulaminu należy do organizatora.

 

Więcej informacji udzielanych jest w biurze senatorskim w Pabianicach ul. Stary Rynek 6, tel. 518-646-999 lub maliowo: pabianice@senatorluczak.pl